ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Освітньо-професійна програма

галузі знань                     13 – Механічна інженерія

за спеціальністю             131 – Прикладна механіка

спеціалізація                  – Технологія машинобудування

                                         – Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування                                                  

кваліфікації                    бакалавр з прикладної механіки

                                           магістр з механічної інженерії

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Спеціальність вищої освіти 131 – Прикладна механіка.

1.2. Нормативний термін навчання

– кваліфікаційний рівень бакалавр – 4 роки.

– кваліфікаційний рівень магістр – 1,5 роки

1.3. Освітній рівень:

вища освiта за професiйним спрямуванням бакалавр з прикладної механіки i професiйною орiєнтацiєю зі спеціальності «Прикладна механіка»;

- вища освіта за професійним спрямуванням магістр зі спеціальності «Прикладна механіка» за спеціалізаціями «Технології машинобудування» та «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ I ОБ'ЄКТIВ ДIЯЛЬНОСТI ВИПУСКНИКIВ

2.1.Бакалавр

Бакалавр орієнтований на такі сфери діяльності, як дослідництво, конструювання, розробка технічної документації, прогнозування, організація виробництва. Він готується для праці в конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутів та бюро, в організаційно-управлінських службах, а також в різноманітних науково-дослідних інститутах, лабораторіях, викладачем в професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах першого та другого акредитаційних рівнів, у комерційних фірмах, пов'язаних з продажем технологічного обладнання та машин, у рекламних агентствах аналогічного профілю.

Напрямок діяльності бакалавра - розробка під керівництвом спеціаліста конструкцій обладнання, технологічного забезпечення промислового виробництва, а також засобів автоматизації виробництва.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань - розробка елементів конструкцій обладнання, розробка нескладних технологій, конструювання інструменту, проектування та виробництво машин, апаратів та устаткування, їх експлуатація та ремонт. Професійні завдання виконуються під керівництвом спеціаліста.

Успішне виконання програми бакалавра дає можливість подальшого навчання за освітньо-науковою програмою першого ступеню на здобуття науково-професійного рівня магістра- а також подальшої самоосвіти.

  Бакалаври працюють на первинних посадах:

-майстер, або старший майстер на механоскладальних дільницях машинобудівних заводів, що займаються виготовленням машин та обладнання відповідно даної спеціальності,

-старший технік, інженер конструктор без категорії в спеціальних конструкторських бюро та науково-дослідних інститутах;

-інженер-технолог, інженер-конструктор, інженер по інструменту, інженер по підготовці виробництва, інженер по якості інженер по метрології, у відділах машинобудівних заводів

-старший лаборант, майстер виробничого навчання у вищих навчальних закладах освіти.

2.2. Магістр

Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні вміння та знання, має первісний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, що передбачені для відповідних посад у даній галузі народного господарства.

Магістр з вищою освітою повинен бути підготовленим до виконання конкретних професійних та соціально-професійних завдань відповідної посади. Випускник повинен легко адаптуватися до умов діяльності підприємства, організації, фірми, закладу, тощо, різних форм власності, причому, період входження в курс справ повинен бути мінімальним, магістр повинен володіти необхідним обсягом знань в культурній, економічній та інших галузях знань, а також в ряді суміжних по відношенню до основного напрямку підготовки фахівців з вищою освітою; засвоювати нові знання, прогресивні технології та різноманітні інновації. Магістр повинен володіти основними навичками індивідуальної та колективної роботи,  здібністю до самоосвіти, вивчення передового досвіду у професійній галузі.

Магістр  в  галузі технології машинобудування повинен філософськи оцінювати історичні та сучасні процеси в природі та суспільстві, враховуючи особливості культурного розвитку свого народу, його національні традиції, спеціаліст, як творча особистість, професіонал своєї справи, повинен глибоко продумувати рішення, аргументовано відстоювати свою точку зору з врахуванням етичних вимог, володіти навичками організаторської та виховної роботи, бути ерудованим в галузі вітчизняної та світової культури, бути пропагандистом своєї професії, володіти тонкою спостережливістю і здатністю образного та інженерного мислення.

Магістр працюють на первинних посадах:

- інженер-конструктор без категорії в спеціальних конструкторських бюро;

- інженер без категорії в науково-дослідному інституті;

- інженер-технолог;

- інженер механізації та автоматизації виробничих процесів;

- інженер конструктор;

- інженер з впровадження нової техніки та технології;

- інженер з інструменту;

- інженер з підготовки виробництва;

- інженер з якості;

- інженер з метрології;

- інженер з патентно - винахідницької роботи;

            - інженер без категорії в інформаційних службах науково-виробничих об'єднань;

            - викладач відповідних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах.