Наукові розробки

 

 

 

ДОГОВІРИ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

ТЕМА ЗАМОВНИК ІНФОРМАЦІЯ
Розробка конструкції пробивного штампу ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» Розробка конструкції пробивного штампа високої точності.
Управління структурно-фазовим станом деталей з наноструктурованих матеріалів на всіх етапах їх виготовлення із забезпеченням високих експлуатаційних характеристик виробів Міністерство освіти і науки України створення методології управління процесами еволюції структурно-фазового стану наноструктурованих матеріалів на всіх етапах життєвого циклу виробів
     
Удосконалення технології  виготовлення листових деталей  згинанням ВАТ «Кредмаш» Розробка технології та технологічного оснащення дає змогу підвищити продуктивність виготовлення деталей типу «жолоб» у 5-6 разів.
Удосконалення технології зміцнення та відновлення деталей гірничого обладнання та устаткування ВАТ «Полтавський ГЗК» Розробка технології зміцнення та відновлення деталей гірничого обладнання та устаткування.
Удосконалення технології та обладнання для гнуття профільних та листових деталей пасажирських вагонів ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Удосконалення технології та обладнання для гнуття дуг пасажирських вагонів з профільних та истових заготовок за рахунок додаткового навантаження осередку деформації та усунення викривлення поперечного перерізу деталей.
Розробка організаційно-технічних заходів з удосконалення технології, технологічного оснащення та обладнання для імпульсної обробки тонколистових заготовок Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» Удосконалення технології, технологічного оснащення та обладнання для імпульсної обробки тонколистових заготовок
Дослідження і розробка затилованих фрез з позитивними передніми кутами Приватного акціонерного товариства «Експериментально-механічний завод» Розробка рекомендацій по конструюванню, виготовленню та експлуатації затилованих фрез з позитивними передніми кутами та криволінійною передньою поверхнею.
Розробка конструкторської документації на проектування штампа для виробництва шарів з рельса Р65 і Р75 ТОВ Фірма «Сіат-ЛТД» Розробка експериментального штампу. Розробка конструкторської документації для виготовлення штампу з виготовлення шарів

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ЗА РАХУНОК ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

ТЕМА АНОТАЦІЇ
Розробка технології імпульсного легування та плакування машинобудівних та інструментальних виробів наночастками Розробка присвячена розробці нових напрямків у імпульсній обробці металів. В основу досліджень і розробок накладено розгляд фізичних явищ на мікро- і нанорівнях для створення компактних середовищ з використанням методів електронної мікроскопії, фактографічного аналізу та надшвідкісних методів фотореєстрації  швидкодіючих процесів.
Дослідження динаміки процесів взаємодії ударно-хвильових навантажень з наноструктурними матеріалами планується провести з використанням експериментальних установок та методів імітаційного моделювання.
Розроблювальна технологія дасть змогу синтезувати новий комбінований метод отримання наночасток і формування об’ємних наноструктур.
У результаті експериментально-теоретичних досліджень очікується вирішення проблеми синтезу матеріалів, за екстремальних параметрів тиску, з удосконаленням технології їх одержання та розробкою спеціальних експериментальних та дослідно-промислових пристроїв і зразків для імпульсної обробки та отримання наноматеріалів, розробки методів розрахунку, моделювання та синтезу комбінованих імпульсних нанотехнологій.
Створення ефективних технологій з оптимізацією параметрів технологічного оснащення для формоутворення виробів з шаруватих та дискретних композиційних матеріалів Розробка присвячена удосконаленню та отриманню технологічних процесів та оснащення для формоутворення виробів з шаруватих та дискретних композиційних матеріалів для самочинного формоутворення, обробки та руйнування листових та об’ємних заготовок. Розробки базуються на дослідженнях, в основі яких є виявлення, систематизація та наукове обґрунтування явищ оптимального формоутворення композиційних матеріалів. При створенні технології перевага надається процесам, які базуються на ідеї самочинного формоутворення заготовок, що забезпечить зменшення енергетичних та матеріальних витрат на процеси формоутворення. Для підвищення ефективності технологій використовуються хвильові та резонансні явища, автоколивальні процеси, критичні та закритичні деформації матеріалів, вплив технологічної спадщини матеріалів на формоутворення при  пружно-пластичному навантаженні. Створення комплексного підходу для багаторівневої багатокритеріальної оптимізації параметрів технологій обробки тиском з урахування технологічної спадщини, багатокритеріальної оптимізації параметрів силового навантаження пропонується з використанням стохастичного підходу, системного аналізу, теорії дислокацій та фізико-хімічної кінетики деформування та забезпечення мінімальних енерговитрат, ресурсозбереження та високої якості продукції.
Створення ресурсозберігаючих технологій отримання заготовок тугоплавких матеріалів та їх сплавів з впорядкованою структурою для виготовлення виробів з підвищеними експлуатаційними та бронезахисними характеристиками Робота націлена на створення спеціальних ефективних технологій обробки тугоплавких матеріалів та їх сплавів для забезпечення високих експлуатаційних характеристик виробів, що спирається на нові принципи керування параметрами технологічних процесів та оптимізаційні моделі пластичного деформування та термічної обробки з визначенням оптимального фізичного стану матеріалу під час обробки. Пропонується визначення умов втрати стійкості теплопровідного режиму, пластичної деформації, дифузії, ударно-хвильових процесів при зміні акустичних властивостей в умовах градієнтів температур, тиску та акустичної жорсткості. Дослідження впливу процесів втрати стійкості на структуроутворення матеріалів, що оброблюються. Передбачається на основі теоретичних та експериментальних досліджень механізмів процесів деформаційного зміцнення, ущільнення, спікання визначити оптимальні інтенсивності деформації та структуру виробів з тугоплавких матеріалів та сплавів. Це дасть змогу розробити технологію виробництва твердосплавних різальних та бронезахисних пластин, що зміцненні після первинного спікання та нову технологічну схему виробництва бронезахисних пластин для бронежилетів та бронетехніки, а також вольфрамових стрічок і катодів підвищеної якості з високим рівнем експлуатаційних характеристик.